POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Ciljevi APC/CZA

•unapređivanje i promovisanje ideje zaštite i pomoći izbeglim licima na teritoriji Republike Srbije kao i ideje obezbeđivanja adekvatne pravne i druge pomoći tražiocima azila, izbeglicama, raseljenim licima i svim drugim licima koja su u nevolji migrirala, uz poštovanje osnovnih ljudskih prava.

•promovisanje pitanja obezbeđivanja i zaštite prava azilanata, izbeglica, raseljenih lica i svih drugim lica koja su u nevolji migrirala u našem društvu

•pružanje pravne i druge pomoći tražiocima azila, izbeglicama, raseljenim licima, readmisantima i svim drugim migrantima.

•podrška usvajanju novih propisa o azilu i regulisanju pitanja iz oblasti azilne i izbegličke pravne i druge zaštite saglasno legislativi i praksama u zemljama EU

•praćenje rada državnih organa u radu sa azilantima, izbeglicama, raseljenim licima i svim drugim licima koja su u nevolji migrirala

•edukacija mladih pravnika i studenata kroz organizovane prakse u Centru

•obaveštavanje javnosti o stanju i podacima vezanim za usvajanje i implementaciju instituta azila

•obaveštavanje javnosti o statističkim podacima vezanim za tražioce azila, izbeglice, raseljene i sve druge koji su u nevolji migrirali

•obaveštavanje javnosti o radu nadležnih državnih organa na području azila

•uspostavljanje neposrednih veza i kontakta sa drugim organizacijama, udruženjima, društvima i centrima u zemlji kao i svetu, radi saradnje, usavršavanja i razmene iskustava.

•uspostavljanje dijaloga i komunikacije izmedju lokalnog stanovništva i azilanata, izbeglica, raseljenih i svih drugih koji su u nevolji migrirali

•ostvarivanje drugih ciljeva od interesa za udruženje i azilanate, izbeglice, raseljene i sve druge koji su u nevolji migrirali

Osnovni moto članova Centra za zaštitu i pomoć tražilaca azila jeste da "Jedan prijatelj nije malo, a hiljadu ih nije mnogo".

Vous êtes ici : Ciljevi APC/CZA