POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Srbiji

APC info Registracija i prava 2 SRP

Ministarstvo unutrašnjih poslova vrši evidenciju lica iz Ukrajine kojima je odobrena privremena zaštita i donosi rešenje o odobravanju privremene zaštite za svako lice posebno.

Na ovaj način svi izbegli iz Ukrajine i njihove porodice u Srbiji imaju zakonom zagarantovana sledeća prava:

1.pravo na boravak u periodu važenja privremene zaštite;

2.pravo na ispravu koja potvrđuje njihov status;

3.pravo na  zdravstvenu zaštitu;

4.pravo na pristup tržištu rada;

5.pravi na besplatno osnovno i srednje obrazovanje;

6.pravo na pravnu pomoć od strane stručnih pravnih nevladnih ogranizacija;

7.pravo na slobodu veroispovesti;

8.pravo na kolektivni smeštaj u objektima određenim za te namene;

9.pravo na odgovarajući smeštaj za posebno ugrožena lica.

*Tokom trajanja privremen zaštite, lice kojem je odobrena privremena zaštita ima pravo da podnese zahtev za azil pred Kancelarijom za azil Republike Srbije. Besplatnu pravnu pomoć pružaju APC i druge stručne pravne nevladne ogranizacije;

**Ministarstvo unutrašnjih poslova može, u opravdanim slučajevima, dozvoliti spajanje porodice u Republici Srbiji i odobriti privremenu zaštitu i članovima porodice lica kojem je odobrena privremena zaštita.

Lice kojem je odobrena privremena zaštita dužno je da poštuje Ustav, zakone, druge propise i opšte akte Republike Srbije.

Vi ste ovde: Vesti Registracija i prava lica iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Srbiji