POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Rezultati

 

Neki od ostvarenih rezultata/ Some of the achieved Results:

 • Više od 230,000 informisanih migranta, azilanata, izbeglica i prognanih

More than 230,000 migrants, asylum seekers, refugees, exiles legally informed

 • Više od 24,000 pravno savetovanih migranta, azilanata, izbeglica i prognanih

More than 24,000 migrants, asylum seekers, refugees, exiles legally advised

 • Više od 10,000 psihološki savetovanih migranta, azilanata, izbeglica i prognanih

More than 10,000 migrants, asylum seekers, refugees, exiles psychologically councelled

 • Više od 4500 socijalno asistiranih migranta, azilanata, izbeglica i prognanih

More than 4500 migrants, asylum seekers, refugees, exiles socially assisted

 • Više od 440,000 pređenih kilometara

More than 440,000 km passed

 • Više od 250,000 web posetilaca

More than 250,000 webpage visitors

 • Više od 35,000 asistirane dece migranta, azilanata, izbeglica i prognanih

More than 35,000 assisted children migrants, asylum seekers, refugees, exiles

 • Više od 1000 radionica realizovanih

More than 1000 workshops realized

 • Više od 50 lokalnih kampanja preduzeto

More than 50 local campaigns undertaken

 • Više od 100 lokalnih događaja organizovano

More than 100 local events organized

 • Više od 250 volontera uključeno

More than 250 volunteers envolved

 • Više od 150 studentata uključeno

More than 150 students envolved

 

APC sektori / APC sectors

1.Pravni sektor/Legal sector

APC Legal Protection (legal aid and representation of asylum seekers/persons granted protection/unaccompanied minor asylum seekers, before asylum instances in asylum and in all other administrative proceedings, before magistrate courts, before administrative courts, constitutional court, ECtHR);

Naša organizacija pruža pravnu zaštitu migrantima, tražiocima azila i licima koja su dobila azil, informiše ih o njihovom pravnom položaju u zemlji - pravima i obavezama, postojećim procedurama, o načinima zaštite i ostvarivanja prava, naša organizacija prijavljuje zloupotrebe, bori se protiv trgovine ljudima i krijumčarenja, kao i pruža zaštitu protiv konkretnih slučajeva diskriminacije od pojedinaca ili institucija.

Pravnici naše organizacije ove ugrožene grupeljudi pravno savetuju i zastupaju u azilnom postupku i svim ostalim upravnim postupcima u Srbiji kao i pred prekršajnim sudovima, upravnim i drugim sudovima u Srbiji, pred ustavnim sudom, pred Evropskim sudom za ljudska prava – ESLJP. Pravni tim APC pokreće i realizuje postupke spajanja porodica kada je reč o izbeglicama, a posebna pažnja se posvećuje maloletnicima bez pratnje roditelja, kao i ženama, ali i drugim posebno ugroženim kategorijama migranata, tražilaca azila i lica koja su dobila zaštitu (žrtvama nasilja, trgovine ljudima, diskriminacije, samohranim majkama, deci, osobama sa invaliditetom i drugim ugroženim i ranjivim kategorijama).

Pravna pomoć i informisanje se realizuje u kancelarijama APC-a širom zemlje ali i u/oko centara za prihvat, tranzitnih centara, azilnih centara i na drugim mestima u lokalnim sredinama gde se oni nalaze širom zemlje.

 

2.Psihološki sektor/ Psychological sector 

APC Psychological Protection (psychological assessment, psychological individual/group/family counselling and therapy, crisis intervention, coordination and assistance in contact with medical services);

Psihološka zaštita podrazumeva rad APC psihologa i osoblja sa terapijskim iskustvom, sa migrantima, tražiocima azila i licima koja su dobila azil. Zadatak naših psihologa je procena njihovog psihofizičkog stanja, pružanje psihološke pomoći (individualne, grupne, porodične pomoći i intervencije u krizi), kroz psihološka savetovanja i terapiju. Psiholozi naše organizacije intervenišu u kriznim situacijama u koordinaciji sa centrima za socijalni rad, policijom, centrima za prihvat ali i centrom za borbu protiv trgovine ljudima, medicinskim službama i drugim institucijama.

Psihološka pomoć se pruža u kancelarijama APC-a širom zemlje ali i u/oko centara za prihvat, tranzitnih centara, azilnih centara i na drugim mestima u lokalnim sredinama gde se oni nalaze širom zemlje. Posebna pažnja u pružanju psihološke pomoći se posvećuje maloletnicima bez pratnje roditelja, kao i ženama, ali i drugim posebno ugroženim kategorijama migranata, tražilaca azila i lica koja su dobila zaštitu (žrtvama nasilja, trgovine ljudima, diskriminacije, samohranim majkama, deci, osobama sa invaliditetom i drugim ugroženim i ranjivim kategorijama lica).

 

3.Sektor socijalno integracijske zaštite/ Pedagogical, Social and Integration Protection Sector 

APC Pedagogical, Social and Integration Protection Sector (pedagogical/workshop assistance, assistance in education, interaction/integration assistance, social assistance, youth work, COI unit, student practices/internships, volunteering, humanitarian work); IV Program Sector (management, fundraising, finances, research, advocacy, media and PR work).

Sektor socijalno integracijske zaštite pruža pedagošku, socijalnu i integracijsku pomoć i zaštitu tražiocima azila, izbeglicama, licima koja su dobila zaštitu. U kancelarijama APC-a širom zemlje u i oko centara za prihvat, tranzitnih, azilnih centara i na drugim mestima u lokalnim sredinama gde se oni nalaze širom zemlje, naši pedagozi i socijalni radnici pružaju pomoć u uspostavljanju interakcije migranata i azilanata sa lokalnim građanima i nastoje da ih uključe u lokalnu sredinu. Naša organizacija uključuje decu u sistem obrazovanja, a pomoć pri praćenju nastave i njihovom prilagodjavanju novoj sredini jedan je od glavnih zadataka za naš stručni tim.

Naši socijalni radnici i pedagozi pružaju pomoć u integraciji, kroz pomoć u pribavljanju potrebnih dokumenata, pomoć u učenju jezika, učenju kulture, običaja, ali i sticanju znanja u pogledu državnog uređenja, postojećih propisa i funkcionisanja državnog sistema i   institucija. Pomoć socijalnih radnika i pedagoga se ogleda i u uspostavljanju kontakata sa poslodavcima, pribavljanju radnih dozvola i pristupa tržištu rada, pronalaženju zaposlenja za tražioce azila i lica koja su dobila azil, pružanju pomoći tokom osamostaljivanja i započinjanja samostalnog života u zemlji, pronalaženju privatnog smeštaja, nostrifikaciji diploma, ostvarivanju prava na socijalnu pomoć i zdravstvenu zaštitu.

Ovaj sektor je usmeren i na pomoć mladima da se osnaže, prevaziđu tekuće izazove, integrišu u lokalnu sredinu u kojoj borave, kroz osmišljene kreativne, kulturološke, interkulturalne radionice, zasnovane i na otkrivanju specifičnosti zemalja, društva i kultura iz koje ti mladi ljudi dolaze. Cilj ovih radionica je da te mlade ljude upozna i sa specifičnostima društva i kulture sredine u kojoj borave, pa naš tim organizuje brojene interkulturalne manifestacije, radionice, okrugle stolove, tribine, izložbe, a koje imaju za cilj, grade razumevanje među mladima u lokalnoj sredini, bore se protiv predrasuda i ksenofobije, da šire toleranciju.

Posebna pažnja u pružanju pedagoške, socijalne i integracijske zaštite i pomoći se posvećuje maloletnicima bez pratnje roditelja, kao i ženama i deci, ali i drugim posebno ugroženim kategorijama migranata, tražilaca azila i lica koja su dobila zaštitu (žrtvama nasilja, trgovine ljudima, diskriminacije, samohranim majkama, osobama sa invaliditetom i drugim ugroženim i ranjivim kategorijama lica).

Bliski linkovi

Delegacija Evropske unije u Srbiji - http://europa.rs//

EuropeAid Cooperation Office - http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Civil Society Facility Programme 2015 - Civil Society Facility Programme 2015

Ministarstvo unutrašnjih poslova - http://www.mup.sr.gov.rs/

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije - http://www.kirs.gov.rs

ECRE - http://www.ecre.org/

HUDOC - http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc

Azil Srbija - http://www.azilsrbija.rs/

Azil Srbija na Facebooku - https://www.facebook.com/AzilUSrbiji

Azil Srbija na Twitteru - https://www.twitter.com/APC_CZA

Azil region - http://www.azilregion.org/index.php 

Zdravstvena zaštita u Bogovađi - http://www.azilbogovadja.rs/

Zdravstvena zaštita u Bogovađi na Twitteru - https://www.facebook.com/ZdravljeBogovadja

BETA novinska agencija - http://beta.rs/

Centar za istraživanje javnih politika - http://www.publicpolicy.rs/

Aktivnosti i rezultati Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila

CENTAR ZA ZAŠTITU I POMOĆ TRAŽIOCIMA AZILA (APC/CZA) je osnovan 2007. godine i od samog početka azilnog sistema u Srbiji 2008. godine pruža pravnu i psihosocijalnu pomoć tražiocima azila, licima koja su dobila azil i zaštitu u Republici Srbiji. Značaj APC/CZA u pružanju zaštite tražiocima azila je prepoznat u Strategiji Vlade Republike Srbije za upravljanje migracijama ("Sl. Glasnik RS", br. 59/2009.) koji posebno naglašava poziciju u sistemu azila i ulogu APC/CZA kao pružaoca pravne i druge zaštite tražiocima azila.

APC/CZA je jedinstven po svom svakodnevnom terenskom radu i tome što pruža sveobuhvatnu podršku tražiocima azila i deluje kroz timove pravnika, pedagoga, psihologa i prevodilaca, a za potrebe istraživanja, zagovaranja i upoređivanja azilne prakse u zemlji i svetu, u timu angažuje politikologe i istraživače.

Aktivnosti APC/CZA se ogledaju i kroz snažno prisustvo i angažman na lokalu u cilju uspostavljanja dijaloga između migranata i lokalnih građana, a pre svega kroz organizovanje javnih manifestacija, izložbi, okruglih stolova i drugih događaja u lokalnim sredinama gde se nalaze tražioci azila i saradnju sa lokalnim samoupravama, organizacijama, ustanovama, školama, kulturnim centrima.

Osim toga, APC/CZA aktivno radi i na polju istraživanja i javnog zagovaranja kako bi se pitanja i problemi azila i izbeglištva približili užoj i široj javnosti, a predrasude i ksenofobija što više umanjili.

APC/CZA pomaže licima koja su dobila azil u oblasti integracije, pribavljanja dokumenata, učenja jezika i ostvarivanja drugih zakonom garantovanih prava.

APC/CZA asistira državnim organima i institucijama u pogledu prevodilačke pomoći, stručnih saveta, humanitarne pomoći i tehničke pomoći kada je ona potrebna.

Aktivnosti APC/CZA:

 • Pravna pomoć podrazumeva zastupanje tražilaca azila u svim fazama azilne i svih drugih upravnih i sudskih (upravnih, prekršajnih, ustavnih, krivičnih i dr.) procedura i pred svim drugim instancama u Srbiji, pomažući im uz to i u rešavanju tekućih, svakodnevnih i drugih problema sa kojima se tražioci azila susreću. Pravna pomoć podrazumeva i zastupanje i pravnu pomoć ljudima koji su dobili azil u Srbiji (izbegličku ili subsidijarnu zaštitu) u svim vrstama postupaka od registrovanja, pribavljanja dokumenata i isprava, do ostvarivanja zdravstvene zaštite, socijalne pomoći, prava na rad i drugo.

 • Psihološka pomoć – realizuje se kroz grupna i individualna savetovanja sa ciljem sprečavanja i otklanjanja psihičkih teškoća sa kojima se tražioci azila suočavaju, osnaživanje i pomoć u razumevanju specifičnog konteksta u kojem se tražioci azila nalaze.

 • Pedagoška pomoć – ostvaruje se kroz individualne i grupne razgovore sa ciljem da tražioci azila prepoznaju probleme koje imaju i suoče se sa njima, ali i pronađu moguće načine za njihovo prevazilaženje. Pri tome se posebna pažnja obraća kako na individualne, tako i na grupne karakteristike tražilaca azila i specifičan i osetljiv položaj u kojem se nalaze.

 • Rad sa maloletnicima i maloletnicima bez pratnje

   -       Rad sa maloletnicima realizuje se kroz radioničarski oblik rada kojim se podstiče kreativno izražavanje, integracija sa decom iz lokalne sredine, razvija se kapacitet za učešće u struktuiranim grupnim aktivnostima, razvija tolerancija i podiže samopouzdanje kod dece.

  -      Rad sa maloletnim tražiocima azila bez pratnje smeštenim u Zavodu za vaspitanje dece i omladine Beograd (ZVDO) realizuje se kroz pružanje sveobuhvatne pravne i psihosocijalne zaštite, a sa ciljem omogućavanja poštovanja zagarantovanih prava i delovanja u najboljem interesu deteta. Imajući u vidu zajednički cilj zaštite prava maloletnih tražilaca azila bez pratnje, APC/CZA intenzivno sarađuje sa ZVDO-m i centrima za socijalni rad kao relevantnim i nadležnim institucijama.

 • Radionice – radionice osnaživanja, kreativne, kulturološke i zdravstvene radionice sa specifičnim fokusom na mlade, žene i decu kao posebno osetljive grupe tražilaca azila.

 • Iniciranje uključivanja dece tražilaca azila u obrazovni sistem, uz realizovanje pripremnih i radionica srpskog jezika, kao i povećanje kapaciteta relevantnih lokalnih i centralnih aktera koji su uključeni u obrazovanje dece tražilaca azila.

 • Aktivnosti u lokalnim sredinama (Bogovađa i Lajkovac, Banja Koviljača i Loznica, Sjenica, Tutin, Beograd i Krnjača) koje se realizuju kroz zajedničke radionice lokalne i azilne dece, predavanja i radionice u lokalnim školama, izložbe radova azilanata, održavanje koncerata, uličnih manifestacija i sajmova, fudbalskih utakmica između lokalnog stanovništva i tražilaca azila, održavanje integrativnog omladinskog kampa za azilante i mlade iz loklalnih sredina, kroz promociju običaja iz zemalja porekla tražilaca azila (tradicionalna kuhinja, crtanje kanom, pravljenje zmajeva, pravljenje afričkih frizura, itd.), a sve sa ciljem uspostavljanja interkulturnog dijaloga i izgradnje poverenja i razumevanja u lokalnoj zajednici između lokalnog stanovništva i tražilaca azila.

 • Sakupljanje i objavljivanje Azilnih priča – autentičnih priča tražilaca azila o razlozima za napuštanje zemalja, putu i očekivanjima koja imaju od budućnosti.

 • Asistiranje tražiocima azila prilikom odlazaka kod lekara, osiguravanje poštovanja prava na besplatnu primarnu zdravstvenu zaštitu i obezbeđivanje usluga prevodilaca u slučajevima kada su one potrebne.

 • Istraživanje zemalja porekla tražilaca azila i kreiranje Azilne bibilioteke koja je dostupna preko interneta i predstavlja obiman izvor informacija kako za mlade i radoznale tako i za stručnjake centara za socijalni rad, policije, Komesarijata za izbeglice i migracije i drugih u cilju razumevanja konteksta iz kojeg tražioci azila dolaze i što boljeg realizovanja njihovih konrketnih aktivnosti u azilnom sistemu.

 • Aktivnost u Subotici i u drugim pograničnim mestima na severnim granicama sa Mađarskom ogleda se u svakodnevnim posetama naseljima u kojima borave migranti, pribavljanju odeće, obuće i hrane, kao i njihovom informisanju o pravima i obavezama koje imaju u zavisnosti od konkretnog položaja u kojem se nalaze, pružanje informacija o azilnom sistemu u Srbiji i pravno zastupanje ukoliko neko od njih izrazi nameru da traži azil u Srbiji.
 • Obuke i treninzi predstavnika državnih i drugih organa i institucija u zemlji i inostranstvu kojima se kroz stručno usavršavanje u pogledu poznavanja azilnog prava, ljudskih prava i međunarodnih instrumenata koji se tiču izbeglica i azila omogućava podizanje kapaciteta relevantnih aktera u azilnom sistemu, a time unapređuje zaštita i poštovanje osnovnih ljudskih prava samih tražilaca azila.

 • Regionalna saradnja, razmena iskustava i prakse gde se kroz zajedničke projekte i aktivnosti omogućava upoznavanje sa problemima drugih azilnih sistema, od kojih su mnogi već prisutni ili će tek biti prisutni u narednom periodu i u našem azilnom sistemu, kao i primerima dobre prakse koji mogu da budu od pomoći u njihovom prevazilaženju.

 • Domaće i internacionalne studentske prakse kroz prakse domaćih i stranih studenata prava, političkih nauka, sociologije, psihologije sa ciljem da se pomogne i utiče na izgradnju novih mladih kadrova koji će u budućnosti imati aktivnu ulogu u azilnom sistemu.

 • Javno zastupanje i kampanje u javnosti sa ciljem poboljšanja položaja tražilaca azila, ali i unapređenja stavova lokalnog stanovništva prema migrantima, suzbijanja predrasuda i ksenofobije i aktivan rad na jačanju koncepta i sistema azila u Srbiji.                                                                                                                                                            
 • Pomoć u integraciji u lokalnu sredinu i društvo Pruža se kroz pravne, psihološke, socijalne i druge asistencije licima koja su dobila status u Srbiji (izbeglice ili subisidijarno zaštićrni) ili su regulisala na drugi način svoj trenutni položaj u Srbiji kao tražioci azila, kroz čitav niz povezanih aktivnosti i planiranja programa integracije za svaku konkretnu osobu. Između ostalog asistencije se ogledaju u prikupljanju dokumentacije, dobijanju dozvola i dokumenata, pronalaženju smeštaja, ostvarivanja prava na rad, podnošenja različitih prijava institucijama, pomoći u pronalaženju zaposlenja, prevazilaženju kulturoloških, običajnih i drugih razlika, navikavanju i osposobljavanju na život u Srbiji, uključivanju u lokalnu sredinu i društvene tokove, uključivanju u sistem obrazovanja, doškolovavanje, pomoć u učenju jezika, pomoć u nostrifikaciji diploma i drugo.                                             
 • Rad na uspostavljanju i širenju interakcije i komunikacije mladih azilanata/izbeglica i lokalnih mladih Ostvaruje se kroz APC/CZA razvijene volonterske mreže širom zemlje i kroz APC/CZA programe studentskih praksi i volonterskih praksi, kao i kroz kontinuiran rad lokalnih APC/CZA kancelarija sa mladima azilantima i mladima lokalnim građanima na organizovanju druženja, humanitarnih aktivnosti, kroz terenski rad i rad zagovaranja u loklanim sredinama, kroz debate, konferencije, diskusije i panele,zajedničke interakcijske događaje u lokalnim sredinama poput vašara, izložbi, manifestacija, kampanja, različitih drugih događaja, a u cilju jačanja kontakata i osnaživanja mladih da stupe i održe komunikaciju i interakciju kao i da izgrade mehanizme da uticu na loklane sredine u kojima se nalaze, da omoguće da se njihov glas čuje u lokalnim sredinama i društvu, da se bore protiv predrasuda, stigme i diskriminacije.

                      10 god

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je osnovan pre deset godina, 05. decembra 2007. godine kao prva i jedina specijalizovana, profesionalna i stručna organizacija koja se bavi zaštitom azilanata i pružanjem pravne, psihološke, socijalne i interacijske pomoći tražiocima azila u Srbiji, što je ostao do danas.
Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) danas deluje u svim mestima gde se nalaze azilanti i migranti širom Srbije, a imamo regionalne kancelarije u Beogradu, Preševu i Subotici.
U trenutku osnivanja APC/CZA, sistem azila u Srbiji još nije postojao niti funkcionisao, a njegov početak je označila primena Zakona o azilu 01. aprila 2008 godine.
Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila je predviđen Strategijom Vlade Republike Srbije za upravljanje migracijama (Službeni glasnik br. 59/2009) kao organizacija koja se bavi pravnom i drugom zaštitom tražilaca azila i izbeglica u Srbiji.
Na ovaj način, ogranizacija je dobila svoje institucionalno mesto u sistemu azila i upravljanja migracijama u Srbiji.
Zbog svoje uloge u izgradnji sistema i instituta azila kao i u izgradnji postojeće pozitivne prakse u Srbiji, Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila je 2011. godine postao član panevropske associjacije organizacija koja se bave zaštitom tražilaca azila i izbeglica - Evropskog saveta za izbegle i prognane (European Council for Refugees and Exiles), a od 2016. i član Savetodavnog foruma Kancelarije za azil i podršku Evropske Unije (EASO – European asylum support office). Na ovaj način dometi organizacije sežu daleko izvan lokalnog i regionalnog nivoa, sve do delovanja na nivou Evrope i šire.
Od osnivanja do danas, pravnici, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici i prevodioci iz APC/CZA, su bili među izbeglicama i migrantima i u prvim centrima za azil, a potom od otvaranja balkanske rute u svim prihvatnim i tranzitnim centrima, parkovima, autobusima, železničkim stanicama, u improvizovanim skloništima pod otvorenim nebom na granici, u predgrađima, na ulici, u šumama, zavodima za mlade. Spajali smo porodice, otkrivali krijumčarenu i pronalazili izgubljenu decu, štitili od diskriminacije i nasilja, prijavljivali zloupotrebe. Uz pomoć centara za socijalni rad smeštali smo decu u hraniteljske porodice, vodili na porođaje, obezbeđivali prve rodne listove za bebe izbeglice rođene u Srbiji, spajali decu sa njihovim porodicama...
Pomagali smo svuda gde smo mogli. Uradili smo jednu od prvih mobilnih aplikacija u Evropi – Asylum in Serbia, sa svim osnovnim informacijama i mehanizmom prijavljivanja zloupotreba koje su potrebne migrantima koji su samo u prolazu kroz Srbiju ili ovde ostaju duže.
Obezbedili smo prve azile, izbegličke i subsidijarne zaštite u Srbiji od 2009 godine na dalje. Srbija nije dodelila veliki broj azila ali od 107 dodeljenih azila gotovo polovina je dodeljena uz pravnu asistenciju APC/CZA.
Uz neumornu pravnu asistenciju i tumačenje propisa omogućili smo zdravstvenu zaštitu (primarnu, sekundarnu i tercijarnu zaštitu) tražiocima azila jednaku onoj koju imaju srpski građani.
APC/CZA je u saradnji sa lokalnom sredinom u Bogovadji i Lajkovcu prvi, već 2012. godine, krenuo u uključivanje dece azilanata u obrazovni sistem Srbije i uključio prvu decu azilante u osnovno i srednje obrazovanje u Srbiji. Nastavio je to da radi i do danas, a zahvaljujući našem angažmanu deca u Beogradu, Krnjači, Sjenici i Tutinu koji tamo pohadjaju osnovnu školu imaju celodnevnu nastavu i odlični su đaci i vrlo zadovoljna deca.
Prvi smo u Srbiji započeli integraciju izbeglica i lica koja su dobila azil u Srbiji, tako što smo jednom broju njih pomogli da pronađu posao, smeštaj, pribave dokumenta, lakše prevaziđu i psihološke probleme i probleme adaptacije na novu sredinu, propise, mentalilet i kuluturu.
Uspeli smo da nostrifikujemo prvu stranu diplomu za lice koje je dobilo azil u našoj zemlji.
Obezbedili smo prve radne dozvole za više od 40 azilanta i lica koja si dobila azil i uspostavili pravnu praksu kojom se ovim ljudima omogućava pravo na rad.
Kroz sudske postupke izborili smo se za zabranu proterivanja izbeglica i tražilaca azila iz Srbije.
Vodili smo i sporove pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu da bismo zaštitili ljude od ilegalnih deportacija iz Madjarske i Srbije i uspeli da omogućimo fer i pravičan postupak pred nadležnim institucijama.
Za ovih deset godina smo pravno informisali više od 220 000 migranata, trazilaca azila i izbeglih lica, o njihovim pravima i obavezama u zemlji u kojoj se nalaze.
Pravno smo savetovali vise od 23 600 trazilaca azila i zastupali u azilnim i drugim postupcima kao i pred Prekršajnim, Upravnim, Ustavnim sudovima i drugim instancama.
Naši psiholozi su savetovali i psihološki i osnaživali više od 7000 trazilaca azila I izbeglih lica kojima je bila neophodna pomoć
Kroz socijane asistencije, radionice, socijalnu pomoć, savetovali smo više od 3900 tražilaca azila.

Održali smo više od 937 različitih radionica (kulturoloških, kreativnih, osnažujućih, zdravstvenih, jezičkih, pripremnih za školu, integracijskih, psiholoških) na kojima je učestvovalo više od 4000 tražilaca azila.
Prešli smo više od 400 000 kilometara puteva po zemlji sa našim mobilnim timovima po Srbiji.
Naše webstranice je posetilo više od 180 000 različitih ljudi samo u ovoj godini.
Samo u 2015 godini, Centar je pravno informisao više od 110 000 izbeglih lica, o toga više od 31 000 dece i više od 30 000 žena.
APC/CZA je obučio i istrenirao za rad sa decom i ugroženim grupama više od 100 praktikanata I mladih profesionalaca iz zemlje I inostranstva.
APC/CZA je prvi i jedini akreditovao programe obuke za socijalne radnike u sistemu socijalne zaštite kao i akreditovan program obuke za stručno osoblje u sistemu obrazovanja, u oblasti rada sa migrantima/azilantima/izbeglicama, sa posebnim akcentom na maloletnike.
Izgradili smo volontersku mrežu širom Srbije sa preko 170 volontera.
Danas u Srbiji nema ni jedne organizacije koja radi sa izbeglicama u Srbiji da neko od njenih službenika nije prošao trening, obuku, stručno usavršavanje ili imao posao u Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Posebno smo ponosni na naš rad koji je vezan za informisanje lokalne zajednice o izbeglicama i migrantima - ljudima koji su pobegli od rata, progona, siromaštva, koji dolaze iz druge kulture i nalaze se u njihovoj sredini, ali istovremeno i migranate informisali o kulturi, običajima i pravilima sredine u kojoj se nalaze...
Sve ovo što smo uradili i naravno što je uradila i radi država i njene institucije na kojima je glavni teret i dužnost upravljanja i brige o migracijama, nije dovoljno da bi se moglo reći da je situacija sa izbeglicama u Srbiji dobra.
Trenutno u Srbiji ima daleko više od 5000 migranata od kojih je do 4000 smešteno u centrima za prihvat dok se ostali nalaze na otvorenom, u šumama, predgrađima, napuštenim objektima ili u alternativnom smeštaju. Balkanska ruta je formalno zatvorena, ali desetine ljudi i dalje svakog dana ulaze u zemlju iz Bugarske i Makedonije, dok se u Vojvodini najveći broj nagomilava u blizini granica sa Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom.
Ilegalne deportacije ljudi iz Hrvatske, Madjarske i Rumunije u Srbiju su kontinuirana i nezakonita praksa, a ljudi se u Srbiju ilegalno guraju čak i onda kada nisu prethodno boravili, niti su prošli kroz Srbiju.
To bi Srbiju faktički moglo dovesti u poziciju tampon zone migracije i novog hotspota na putu migracije, sa dalekosežnim posledicama u budućnosti.
Sve duže zadržavanje ovih ljudi u Srbiji i njihov sve teži prelazak u zemlje EU, koje su njihov cilj, zahteva i promenu pristupa ovom problemu.
Migranti trenutno imaju otežan pristup smeštaju i proceduri azila, registraciji, krše se i osnovna prava azilanata na fer i brz postupak, na besplatnu pravnu pomoć, slobodu kretanja, što sve više ove ljude izlaže zloupotrebama i nasilju, stvara predrasude i sprečava integraciju i interakciju sa lokalnom sredinom, podstiče krijumčarenje i kriminal.
Ove okolnosti zahtevaju od naše organizacije još veći angažman u informisanju migranata i pružanju pravne zaštite tražiocima azila i izbeglicama u postupcima pred svim institicijama, organima i sudovima Republike, kao i praćenju primene propisa i ponašanja na terenu kroz process monitoringa granica i zloupotreba.
Pri tome je jako važno da naša organizacija zadrži nezavisnost u radu, profesionalan i objektivan pristup problemima i da nastavi sardnju sa medijima i objektivno informiše građane i javnost i bori se protiv predrasuda i dezinformacija.
APC/CZA će nastaviti da obučava i obezbeđuje stručnu praksu za mlade profesionalce, akreditovane programe obuke za drzavne službenike i da radi intenzivno u lokalnim sredinama .
APC/CZA će nastaviti svoj angažman u oblasti integracije onih koji su dobili azil kao i u pružanju podrske samom sistemu i unapredjivanju postojećih praksi, a saradnja u regionu i sa srordnim organizacijama na evropskom nivou takođe će biti prioritet u borbi protiv predrasuda, podizanju svesti građana o ovom problemu, izgradnji solidarnosti i stalnih mreža prekogranične saradnje između organizacija u Evropi.

                       10 years

 

Stručni savet

Dr Ilija Vujačić
Profesor Univerziteta u Beogradu, Dekan Fakulteta Političkih nauka u Beogradu, politikološka katedra

Dr Jasminka Hasanbegović
Profesor Univerziteta u Beogradu, Pravni fakultet, Katedra za teoriju, socioligiju i filozofiju prava

Dr Mirjana Bobić
Profesor Univerziteta u Beogradu, Filozofski fakultet, Katedra za sociologiju

Dr Milorad Todorović
Profesor Univerziteta u Novom Pazaru, katedra za psihologiju

Dr Miroslav Vukelić
Docent Univerziteta u Beogradu, Filozofski fakultet, Katedra za klasične nauke

Dr Bojana Grabež
Jedan od osnivača Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Naučni savetnik za fiziku visokih energija u Institutu za fiziku u Beogradu

Dr Ratomir Vasović
Od 1976.-2002., Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičko vaspitanje, Profesor Visoke sportske i zdravstvene škole u Beogradu

Izvršni direktor

Jovana Vinčić

jovana

Diplomirala na  Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Pedagogija. Od 2007. godine aktivna u civilnom sektoru u Srbiji kroz omladinska udruženja i organizacije civilnog društva, angažovane na polju promovisanja i zaštite ženskih prava i prava drugih ranjivih grupa u Srbiji, interkulturalnog učenja, prevencije diskriminacije i nasilja.

Usavršavala se u oblasti ljudskih prava, socijalne zaštite, interkulturalnog učenja, pozorišne pedagogije, pedagoškog rada sa decom i maloletnicima bez pratnje, socijalne inkluzije i integracije, oblasti prikupljanja sredstava, monitoringa, evaluacija i vođenja lokalnih i regionalnih projekata, komunikacije i zagovaranja.

Aktivna je jedanaest godina na polju socijalne pedagoške i integracijske podrške izbeglim licima, migrantima i tražiocima azila u Srbiji.

Stručno se usavršavala u radu sa izbeglicama, azilantima i ranjivim kategorijama izbeglih u Švedskoj, Norveškoj, Italiji, Egiptu, Keniji i Libanu počev od 2009. godine.

U Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila radi od 2012. godine, a od 2015. godine radi na poziciji koordinatorke sektora pedagoške. socijalne i integracijske zaštite. Od 2020 godine je angažovana i na poslovima razvoja organizacionih sektora, programa zapošljavanja izbeglih, razvoja programa obuke kuluturnih medijatora i studenata, razvoju lokalnih kancelarija organizacije, razvoju programa socijalnog preduzetništva organizacije.

Članica je Komore socijalne zaštite Srbije i predavačica na domaćim i stranim akreditovanim treninzima i programima obuke.

Upravni odbor

Upravni odbor APC/CZA čine:

Radoš Đurović(Predsednik Upravnog odbora)

 

Snežana Vasović

 

Tomislav Jovanović

Ciljevi APC/CZA

•unapređivanje i promovisanje ideje zaštite i pomoći izbeglim licima na teritoriji Republike Srbije kao i ideje obezbeđivanja adekvatne pravne i druge pomoći tražiocima azila, izbeglicama, raseljenim licima i svim drugim licima koja su u nevolji migrirala, uz poštovanje osnovnih ljudskih prava.

•promovisanje pitanja obezbeđivanja i zaštite prava azilanata, izbeglica, raseljenih lica i svih drugim lica koja su u nevolji migrirala u našem društvu

•pružanje pravne i druge pomoći tražiocima azila, izbeglicama, raseljenim licima, readmisantima i svim drugim migrantima.

•podrška usvajanju novih propisa o azilu i regulisanju pitanja iz oblasti azilne i izbegličke pravne i druge zaštite saglasno legislativi i praksama u zemljama EU

•praćenje rada državnih organa u radu sa azilantima, izbeglicama, raseljenim licima i svim drugim licima koja su u nevolji migrirala

•edukacija mladih pravnika i studenata kroz organizovane prakse u Centru

•obaveštavanje javnosti o stanju i podacima vezanim za usvajanje i implementaciju instituta azila

•obaveštavanje javnosti o statističkim podacima vezanim za tražioce azila, izbeglice, raseljene i sve druge koji su u nevolji migrirali

•obaveštavanje javnosti o radu nadležnih državnih organa na području azila

•uspostavljanje neposrednih veza i kontakta sa drugim organizacijama, udruženjima, društvima i centrima u zemlji kao i svetu, radi saradnje, usavršavanja i razmene iskustava.

•uspostavljanje dijaloga i komunikacije izmedju lokalnog stanovništva i azilanata, izbeglica, raseljenih i svih drugih koji su u nevolji migrirali

•ostvarivanje drugih ciljeva od interesa za udruženje i azilanate, izbeglice, raseljene i sve druge koji su u nevolji migrirali

Osnovni moto članova Centra za zaštitu i pomoć tražilaca azila jeste da "Jedan prijatelj nije malo, a hiljadu ih nije mnogo".

Projekti APC/CZA u poslednjih pet godina

2008.

 • pravno zastupanje azilanata u azilnom postupku

2009.

 • pravno zastupanje azilanata u azilnom postupku
 • psihološka asistencija u azilnom postupku
 • pravna praksa studenata prava iz oblasti azilnog prava

2010.

 • pravno zastupanje azilanata u azilnom postupku
 • psihološka asistencija u azilnom postupku
 • pravna praksa studenata prava iz oblasti azilnog prava

2011.

 • pravno zastupanje azilanata u azilnom postupku
 • psihološka asistencija u azilnom postupku
 • pravna praksa studenata prava iz oblasti azilnog prava

2012.

 • pravna pomoæ izbeglicama, interno raseljenim licima, azilantima, readmisantima i svim migrantima
 • pravno zastupanje u azilnom, prekršajnom, upravnom postupku i postupku po ustavnoj žalbi
 • psihološka asistencija u azilnom postupku
 • osnaživanje azilanata i lica koja su dobila azil za aktivniju socijalnu ulogu u lokalnim zajednicama
 • izrada izveštaja o zemljama porekla, COI treninzi, prezentovanje na internetu
 • pravna praksa studenata prava iz oblasti azilnog prava
 • azilna praksa studenata politickih nauka i studenata sociologije

O nama

 

CENTAR ZA ZAŠTITU I POMOĆ TRAŽIOCIMA AZILA (ASYLUM PROTECTION CENTER)

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA je nevladina, nezavisna i neprofitna, ali visoko profesionalna i kvalifikovana organizacija koja pruža pravnu, psihosocijalnu i interakciju/integracijsku i drugu pomoć i zaštitu tražiocima azila, izbeglim, raseljenim licima i svim drugim licima koja su u nevolji migrirala, aktivno radi na usavršavanju koncepta i sistema azila u Srbiji, na suzbijanju predsrasuda i ksenofobije, približavanju pitanja i problema azila i izbeglištva užoj i široj javnosti u Srbiji.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je udruženje osnovano 2007. godine, a koje pruža pravnu i psihološku, socijalnu, integracijsku, humanitarnu i drugu podršku tražiocima azila, licima koja su dobila zaštitu Republike Srbije i svim drugim licima koja su u nevolji migrirala u Srbiju. APC/CZA radi na unapređivanju azilnih instituta i samog azilnog i izbegličkog prava u Srbiji, a sve sa ciljem unapređivanja srpskog društva u civilizacijskom, demokratskom, moralnom i pravnom pogledu.

Rad organizacije odlikuje redovna prisutnost na terenu, nedeljne aktivnosti u svim centrima za azilante (u Bogovađi, Krnjači, Banji Koviljači, Sjenici i Tutinu, Beogradu i dr.) kao i zavodima za vaspitanje dece i omladine u Beogradu i Nišu, Prihvatilištu za strance u Padinskoj Skeli, kao i u/oko svih prihvatnih i tranzitnih centara koji primaju migrante, azilante i izbeglice kao što su centri u Preševu, Bujanovcu, Vranju, Pirotu, Dimitrovgradu, Nišu, Somboru, Šidu, Kikindi, Beogradu, Obrenovcu, Subotici i na svim drugim mestima gde se tražioci azila i iregularni migranti nalaze u Srbiji. APC/CZA kontinuirano posreduje u komunikaciji između tražilaca azila, građana i predstavnika lokalnih sredina u kojima žive tražioci azila i drugi migranti.

Aktivnosti APC/CZA se ogledaju i kroz snažno prisustvo i angažman na lokalu u cilju uspostavljanja dijaloga između migranata i lokalnih građana na lokalu, a pre svega kroz organizovanje javnih manifestacija, izložbi, azilnih kutaka,okruglih stolova i drugih događaja u lokalnim sredinama i kroz saradnju sa lokalnim samoupravama, organizacijama, ustanovama, školama, kulturnim centrima.

APC/CZA ima jaku volontersku mrežu širom zemlje, a intenzivno radi sa mladima u lokalnim sredinama, kao i sa studentima iz zemlje i inostranstva. APC/CZA organizuje pravne, psihološke, socijalne i druge prakse za domaće i strane studente, buduće profesionalce u oblasti azila i migracija. APC/CZA politikolozi i istraživači aktivno rade i na polju istraživanja i javnog zagovaranja kako bi se pitanja i problemi azila i izbeglištva rešavali ali i približili užoj i široj javnosti, a predrasude i ksenofobija što više umanjili. APC/CZA aktivno sarađuje sa fakultetima, akademskim institucijama istraživačima u zemlji i inostranstvu.

APC/CZA ima izuzetno jaku poziciju u javnosti i intenzivno sarađuje sa medijima gde je prepoznat kao organizacija koja predstavlja pravo lice izbeglih lica i tražilaca azila i stara se o zastiti njihovih prava i bori protiv ksenofobije i discriminacije. APC/CZA je od javnog medijskog servisa - RTS-a označen kao jedan od pet aktera koji su obeležili 2015 godinu u Srbiji.

APC/CZA je od 2011. godine član ECRE-a (European Council on Refugees and Exiles), najpriznatije i najveće panevropske alijanse organizacija za pružanje pomoći izbeglicama i tražiociocima azila. Značaj APC/CZA kao autoriteta u pravnoj zaštiti tražilaca azila i u funkcionisanju azilnog sistema i pružanju pravne i druge zaštite tražiocima azila u Srbiji je izričito prepoznat u Strategiji Vlade Republike Srbije za upravljanje migracijama ("Sl. Glasnik Republike Srbije", no. 59/2009).

                     10 god

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je osnovan pre deset godina, 05. decembra 2007. godine kao prva i jedina specijalizovana, profesionalna i stručna organizacija koja se bavi zaštitom azilanata i pružanjem pravne, psihološke, socijalne i interacijske pomoći tražiocima azila u Srbiji, što je ostao do danas.
Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) danas deluje u svim mestima gde se nalaze azilanti i migranti širom Srbije, a imamo regionalne kancelarije u Beogradu, Preševu i Subotici.
U trenutku osnivanja APC/CZA, sistem azila u Srbiji još nije postojao niti funkcionisao, a njegov početak je označila primena Zakona o azilu 01. aprila 2008 godine.
Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila je predviđen Strategijom Vlade Republike Srbije za upravljanje migracijama (Službeni glasnik br. 59/2009) kao organizacija koja se bavi pravnom i drugom zaštitom tražilaca azila i izbeglica u Srbiji.
Na ovaj način, ogranizacija je dobila svoje institucionalno mesto u sistemu azila i upravljanja migracijama u Srbiji.
Zbog svoje uloge u izgradnji sistema i instituta azila kao i u izgradnji postojeće pozitivne prakse u Srbiji, Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila je 2011. godine postao član panevropske associjacije organizacija koja se bave zaštitom tražilaca azila i izbeglica - Evropskog saveta za izbegle i prognane (European Council for Refugees and Exiles), a od 2016. i član Savetodavnog foruma Kancelarije za azil i podršku Evropske Unije (EASO – European asylum support office). Na ovaj način dometi organizacije sežu daleko izvan lokalnog i regionalnog nivoa, sve do delovanja na nivou Evrope i šire.
Od osnivanja do danas, pravnici, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici i prevodioci iz APC/CZA, su bili među izbeglicama i migrantima i u prvim centrima za azil, a potom od otvaranja balkanske rute u svim prihvatnim i tranzitnim centrima, parkovima, autobusima, železničkim stanicama, u improvizovanim skloništima pod otvorenim nebom na granici, u predgrađima, na ulici, u šumama, zavodima za mlade. Spajali smo porodice, otkrivali krijumčarenu i pronalazili izgubljenu decu, štitili od diskriminacije i nasilja, prijavljivali zloupotrebe. Uz pomoć centara za socijalni rad smeštali smo decu u hraniteljske porodice, vodili na porođaje, obezbeđivali prve rodne listove za bebe izbeglice rođene u Srbiji, spajali decu sa njihovim porodicama...
Pomagali smo svuda gde smo mogli. Uradili smo jednu od prvih mobilnih aplikacija u Evropi – Asylum in Serbia, sa svim osnovnim informacijama i mehanizmom prijavljivanja zloupotreba koje su potrebne migrantima koji su samo u prolazu kroz Srbiju ili ovde ostaju duže.
Obezbedili smo prve azile, izbegličke i subsidijarne zaštite u Srbiji od 2009 godine na dalje. Srbija nije dodelila veliki broj azila ali od 107 dodeljenih azila gotovo polovina je dodeljena uz pravnu asistenciju APC/CZA.
Uz neumornu pravnu asistenciju i tumačenje propisa omogućili smo zdravstvenu zaštitu (primarnu, sekundarnu i tercijarnu zaštitu) tražiocima azila jednaku onoj koju imaju srpski građani.
APC/CZA je u saradnji sa lokalnom sredinom u Bogovadji i Lajkovcu prvi, već 2012. godine, krenuo u uključivanje dece azilanata u obrazovni sistem Srbije i uključio prvu decu azilante u osnovno i srednje obrazovanje u Srbiji. Nastavio je to da radi i do danas, a zahvaljujući našem angažmanu deca u Beogradu, Krnjači, Sjenici i Tutinu koji tamo pohadjaju osnovnu školu imaju celodnevnu nastavu i odlični su đaci i vrlo zadovoljna deca.
Prvi smo u Srbiji započeli integraciju izbeglica i lica koja su dobila azil u Srbiji, tako što smo jednom broju njih pomogli da pronađu posao, smeštaj, pribave dokumenta, lakše prevaziđu i psihološke probleme i probleme adaptacije na novu sredinu, propise, mentalilet i kuluturu.
Uspeli smo da nostrifikujemo prvu stranu diplomu za lice koje je dobilo azil u našoj zemlji.
Obezbedili smo prve radne dozvole za više od 40 azilanta i lica koja si dobila azil i uspostavili pravnu praksu kojom se ovim ljudima omogućava pravo na rad.
Kroz sudske postupke izborili smo se za zabranu proterivanja izbeglica i tražilaca azila iz Srbije.
Vodili smo i sporove pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu da bismo zaštitili ljude od ilegalnih deportacija iz Madjarske i Srbije i uspeli da omogućimo fer i pravičan postupak pred nadležnim institucijama.
Za ovih deset godina smo pravno informisali više od 220 000 migranata, trazilaca azila i izbeglih lica, o njihovim pravima i obavezama u zemlji u kojoj se nalaze.
Pravno smo savetovali vise od 23 600 trazilaca azila i zastupali u azilnim i drugim postupcima kao i pred Prekršajnim, Upravnim, Ustavnim sudovima i drugim instancama.
Naši psiholozi su savetovali i psihološki i osnaživali više od 7000 trazilaca azila I izbeglih lica kojima je bila neophodna pomoć
Kroz socijane asistencije, radionice, socijalnu pomoć, savetovali smo više od 3900 tražilaca azila.

Održali smo više od 937 različitih radionica (kulturoloških, kreativnih, osnažujućih, zdravstvenih, jezičkih, pripremnih za školu, integracijskih, psiholoških) na kojima je učestvovalo više od 4000 tražilaca azila.
Prešli smo više od 400 000 kilometara puteva po zemlji sa našim mobilnim timovima po Srbiji.
Naše webstranice je posetilo više od 180 000 različitih ljudi samo u ovoj godini.
Samo u 2015 godini, Centar je pravno informisao više od 110 000 izbeglih lica, o toga više od 31 000 dece i više od 30 000 žena.
APC/CZA je obučio i istrenirao za rad sa decom i ugroženim grupama više od 100 praktikanata I mladih profesionalaca iz zemlje I inostranstva.
APC/CZA je prvi i jedini akreditovao programe obuke za socijalne radnike u sistemu socijalne zaštite kao i akreditovan program obuke za stručno osoblje u sistemu obrazovanja, u oblasti rada sa migrantima/azilantima/izbeglicama, sa posebnim akcentom na maloletnike.
Izgradili smo volontersku mrežu širom Srbije sa preko 170 volontera.
Danas u Srbiji nema ni jedne organizacije koja radi sa izbeglicama u Srbiji da neko od njenih službenika nije prošao trening, obuku, stručno usavršavanje ili imao posao u Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Posebno smo ponosni na naš rad koji je vezan za informisanje lokalne zajednice o izbeglicama i migrantima - ljudima koji su pobegli od rata, progona, siromaštva, koji dolaze iz druge kulture i nalaze se u njihovoj sredini, ali istovremeno i migranate informisali o kulturi, običajima i pravilima sredine u kojoj se nalaze...
Sve ovo što smo uradili i naravno što je uradila i radi država i njene institucije na kojima je glavni teret i dužnost upravljanja i brige o migracijama, nije dovoljno da bi se moglo reći da je situacija sa izbeglicama u Srbiji dobra.
Trenutno u Srbiji ima daleko više od 5000 migranata od kojih je do 4000 smešteno u centrima za prihvat dok se ostali nalaze na otvorenom, u šumama, predgrađima, napuštenim objektima ili u alternativnom smeštaju. Balkanska ruta je formalno zatvorena, ali desetine ljudi i dalje svakog dana ulaze u zemlju iz Bugarske i Makedonije, dok se u Vojvodini najveći broj nagomilava u blizini granica sa Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom.
Ilegalne deportacije ljudi iz Hrvatske, Madjarske i Rumunije u Srbiju su kontinuirana i nezakonita praksa, a ljudi se u Srbiju ilegalno guraju čak i onda kada nisu prethodno boravili, niti su prošli kroz Srbiju.
To bi Srbiju faktički moglo dovesti u poziciju tampon zone migracije i novog hotspota na putu migracije, sa dalekosežnim posledicama u budućnosti.
Sve duže zadržavanje ovih ljudi u Srbiji i njihov sve teži prelazak u zemlje EU, koje su njihov cilj, zahteva i promenu pristupa ovom problemu.
Migranti trenutno imaju otežan pristup smeštaju i proceduri azila, registraciji, krše se i osnovna prava azilanata na fer i brz postupak, na besplatnu pravnu pomoć, slobodu kretanja, što sve više ove ljude izlaže zloupotrebama i nasilju, stvara predrasude i sprečava integraciju i interakciju sa lokalnom sredinom, podstiče krijumčarenje i kriminal.
Ove okolnosti zahtevaju od naše organizacije još veći angažman u informisanju migranata i pružanju pravne zaštite tražiocima azila i izbeglicama u postupcima pred svim institicijama, organima i sudovima Republike, kao i praćenju primene propisa i ponašanja na terenu kroz process monitoringa granica i zloupotreba.
Pri tome je jako važno da naša organizacija zadrži nezavisnost u radu, profesionalan i objektivan pristup problemima i da nastavi sardnju sa medijima i objektivno informiše građane i javnost i bori se protiv predrasuda i dezinformacija.
APC/CZA će nastaviti da obučava i obezbeđuje stručnu praksu za mlade profesionalce, akreditovane programe obuke za drzavne službenike i da radi intenzivno u lokalnim sredinama .
APC/CZA će nastaviti svoj angažman u oblasti integracije onih koji su dobili azil kao i u pružanju podrske samom sistemu i unapredjivanju postojećih praksi, a saradnja u regionu i sa srordnim organizacijama na evropskom nivou takođe će biti prioritet u borbi protiv predrasuda, podizanju svesti građana o ovom problemu, izgradnji solidarnosti i stalnih mreža prekogranične saradnje između organizacija u Evropi.

                     10 years

Vi ste ovde: APC sektori O nama