POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Članci

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti: Vip diskriminisao izbeglicu

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti po pritužbi Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, doneo je mišljenje i preporuku, da je Vip mobile, mobilni operater, povredio Zakon o zabrani diskriminacije na štetu lica kome je odobreno utočište, porekom iz Iraka, isključivo po osnovu činjenice da je izbeglica.

Naime, Vip mobile je odbio da zaključi sa izbeglicom iz Iraka postpaid pretplatnički ugovor za pružanje telekomunikacionih usluga. U postupku pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, u kojem je izbeglicu iz Iraka zastupao Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila, utvrđeno je da je jedini razlog odbijanja pružanja usluge izbeglici, činjenica da se radi o licu sa statusom lica kome je odobren azil, odnosno utočište u Republici Srbiji, te je on stavljen u nepovoljniji položaj u odnosu na ostala stalno nastanjena lica, bez ulaženja u procenu da li ispunjava uslove za zaključenje ugovora o pretplatničkom odnosu.

Poverenik je dao mišljenje da je, odbijanjem da pruži uslugu izbeglici na osnovu statusa lica kojem je odobren azil, Vip mobile povredio odredbe Zakona o zabrani diskriminacije koje propisuju Načelo jednakih prava o obaveza i zabranu diskriminacije u pružanju javnih usluga.

Poverenik je dalje dao preporuku Vip mobile da pod jednakim uslovima, na osnovu identifikacionog dokumenta izbeglice, odnosno lične karte za lica kojima je odobreno utočište, primi i razmotri zahtev za pružanje telekomunikacione usluge, odnosno omogući da u redovnoj proceduri bude izvršena njegova individualna procena kao potencijalnog klijenta kompanije u skladu sa propisima i aktima kompanije.

Vi ste ovde: